Forstanderens side

På denne siden finner du en andakt av Finn Røine, forstander i Evangeliesalen-Berøa.
Hans andakter er alltid aktuelle og velskrevet..

Dere skal skal få kraft.

De første kristne stod i tøffe og vanskelige utfordringer. Jesu ord var på mange måter en motkultur mot det som var jødenes oppfatning. Vi bør huske at den første kristne menighet bestod av jøder. De første kristne møtte derfor stor motstand da jødene var ivrige i å forsvare sine lange tradisjoner og sin gudsdyrkelse. Ikke merkelig at Gud måtte tale til Peter i en drøm da han var i Joppe som gjest hos garveren Simon. Peter opplevde i drømmen at himmelen åpnet seg, og noe som kommer dalende ned.Det så ut som en stor linduk som ble senket ned på jorden etter de fire hjørnene. På den var det alle slags firføtte dyr og jordens kryp og himmelens fugler. Han ble bedt om å spise alt det som var urent for jøder. Peters svar var klart: «På ingen måte, Herre! Aldri har jeg spist noe vannhellig eller urent». Herren utfordret Peters tradisjoner og oppfatninger. På samme måte som Peters opplevelse var kontroversiell, så har evangeliet alltid bært med seg det kontroversielle og vært en motkultur. Mye har blitt avslipt av den kristne originale livsstilen etter at den første kristne menighet forlot Jerusalem. Livsstilen som startet som en motkultur: radikal, kraftfull,overvinnende og verdensforandrende har tilpasset seg den verdslige kultur og levesett. Ikke minst her i Vest-Europa. En amerikansk predikant har sagt: «Da kristendommen forlot Jerusalem, var det en livsstil. Siden ble den teologi i Tyskland, kultur i store deler Europa og underholdning i Amerika».

Dette ordet fra Apg.1,8 er aktuelt i vår tid: «Dere skal få kraft i det Den Hellige Ånd kommer over dere». Dersom de første kristne hadde behov for en dåp i Den Hellige Ånd, så trengs det også i vår tid! Det finnes pinsemenigheter i dag hvor det ikke tales om Den Hellige Ånd som den utrustende kraft som Jesus lovet disiplene og som de fikk oppleve. «For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med den Hellige Ånd ikke mange dager heretter» (Apg. 1,5).

Dåp i Den Hellig Ånd ble oppfylt på pinsefestens dag i Jerusalem. Med denne kraft og nåde ble evangeliet forkynt med stor kraft og frimodighet og mange kom til troen. Pastor Barratt, som ble grunnleggeren av pinsebevegelsen i Skandinavia, hadde som motto: «Tilbake til urkristendommen, det er mere land å innta». Jo mere vi som kristne blir preget av det sekulære samfunnet, jo svakere blir vår åndskraft. Vi skal selvfølgelig ikke isolere oss i fra samfunnet vi lever i. Men livet vårt kan påvirke samfunnets holdninger og livsstil og bli et vitnesbyrd om den oppstandene Jesus Kristus.

Kraften til å leve for Jesus er ikke bare lovet noen få, men et løfte til oss alle. «Dere skal få kraft» sier Jesus i Apg. 1,8. Jesus arbeider gjennom fellesskapet. Det er den første menigheten et bevis på. Når vi leser i Apg. 2,42-45 finner vi disse ord om fellesskapet: «Alle de troene, de holdt urokkelig fast, det kom frykt over hver sjel, de holdt seg daglig i templet, de begynte å selge eiendelene, de lovet Gud». Hele fellesskapet fikk kraft til å leve sitt liv i denne nye dimensjonen og det var de som satte sitt preg på det nye samfunnet.

Vi som kristne og som menighet, står foran store utfordringer. Noe av holdningene i dagens samfunn er at «Gud skal ut av skoler og barnehager» og byttes ut med bl.a. humanisme, utviklingslære og en fri livsstil som bibelen kaller unaturlig. Frihet for sitt ego og lyster. Men Gud har lovet sin menighet kraft til å leve etter Guds ord og nåde så vi kan utgjøre en forskjell! Den Gud som hjalp den første kristne menighet, er den samme i dag. Vi som er kristne og som er Guds menighet har behov for den samme kraft og visdom. Mange mennesker er også søkende etter åndelige opplevelser og søker inn i nyreligiøse retninger og forvirring. Men Jesus er veien, sannheten og livet. Dere skal få kraft i det den Hellige Ånd kommer over dere. Et løfte til oss alle.

Med vennlig hilsen
Finn Røyne
Forstander